Kategorie produktů

Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Karel Tinka AKNIT.eu se sídlem: Nad Rybníkem 176,CZ-27801 Kralupy nad Vltavou,

č.j. ZIV/1886/2009/tra/3 , vydáno oožu Kralupy nad Vltavou 

Platnost od 6. února 2012

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují smluvní vztahy mezi firmou Karel Tinka (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující).
 2. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími, pokud je kupující nepodnikající fyzická osoba. Právní vztahy výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími, pokud je kupující podnikající fyzická osoba, nebo právnická osoba.
 3. Prodávající prohlašuje, že při uvádění zboží na trh plní povinnosti vyplývající mu ze zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, o technických požadavcích na výrobky, přičemž Prohlášení o shodě ve smyslu ust. § 13a tohoto zákona je k dispozici u výrobců.
 4. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 5. Kupujícímu nevznikají autorská práva k dodávaným softwarovým produktům, není rovněž oprávněn do nich zasahovat, kopírovat je či je jinak upravovat a přetvářet.
 6. Každý kupující při registraci do evidence zákazníků obdrží od prodávajícího login na mail, který uvede v přihlášce k registraci jako kontaktní s tím, že se zavazuje držet jemu přidělené heslo v tajnosti, aby nedošlo k jeho zneužití. Nebyl-li mu login přidělen, zapomněl-li je apod., obrátí se s žádostí o nápravu na kontaktní osobu prodávajícího, která zajistí přidělení a odeslání loginu kupujícímu.
 7. Svou registrací nebo vytvořením objednávky kupující stvrzuje svůj souhlas se zasíláním informačních a reklamních informací, které realizuje prodávající.


II. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

 1. Prodávající na základě řádné objednávky kupujícího vydá potvrzení o jejím přijetí, v němž potvrdí druh zboží, jeho předpokládanou cenu a množství. Kupující je oprávněn do 3 dnů poté, co obdrží takové potvrzení objednávky, oznámit prodávajícímu písemně změnu objednávky, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka ve formě potvrzené prodávajícím považována smluvními stranami za závaznou a tato objednávka je považována za platnou kupní smlouvu.
 2. Práva a povinnosti stran související s rozdílem v jakosti, množství, ceny, dohodnutých parametrů, způsobu dodání, popř. jiných vlastností, jsou zpracovány v platném Reklamačním řádu prodávajícího.
 3. Uzavřením nákupní objednávky na zboží mezi stranami a následným fyzickým převzetím zboží dává kupující najevo svůj souhlas s VOP a Reklamačním řádem prodávajícího.
 4. Prodávající má právo na zrušení kupní smlouvy v případě chyb v informačním systému dle paragrafů 37 a 49a občanského zákoníku, přesněji v případě chybně zpracované prodejní ceny, nebo doporodání či nemožnosti dodat zboží.


III. Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

 1. Kupující je oprávněn zboží odebrat v sídle prodávajícího nebo je oprávněn si nechat zaslat zboží do místa určení.
 2. Místem plnění je sídlo prodávajícího, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Ke splnění závazku prodávajícího dodat zboží dochází převzetím zboží kupujícím, popř. předáním zásilky zboží dopravci k přepravě. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí veškeré škody na zboží.
 3. Kupující je povinen zboží prohlédnout a převzít. V případě odmítnutí řádně dodaného zboží je kupující povinen uhradit veškeré náklady prodávajícího související s daným obchodní případem, jakož i prodávajícímu vzniklou škodu.
 4. V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen při převzetí zboží před podpisem soupisky zkontrolovat údaje uvedené na přepravním listě. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal nebo originální jedinečná páska, je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce a sepsat s ním zápis o škodě, případně zboží odmítnout jako celek, následně pak o této skutečnosti informovat bezodkladně prodávajícího.
 5. Jestliže kupující požádá prodávajícího o zadržení dohodnuté zásilky a o její uskladnění, zavazuje se uhradit prodávajícímu přiměřené náklady spojené se skladováním zboží.


IV. Dodací lhůty

 1. Prodávající je povinen a současně oprávněn dodat zboží v požadovaném, resp. objednaném množství a kvalitě kdykoli do konce dodací lhůty, která je v konkrétním případě mezi účastníky obchodního vztahu smluvená. Kupující je povinen toto zboží, je-li dodán objednaný druh, množství a kvalita, převzít.
 2. Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo dopravci k přepravě do místa určení.

V. Obaly a balení zboží

 1. Zboží musí být baleno obvyklým způsobem, odpovídajícím dohodnutým nebo zvoleným podmínkám dodání zboží tak, aby zboží bylo chráněno před poškozením a zničením po celou dobu přepravy zboží, při zachování odpovídající odborné péče pracovníků prodávajícího, popř. dopravce.

VI. Cena za zboží

 1. Cena zboží je stanovena prodávajícím v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
 2. Cena dopravy je stanovena min. 80,- Kč za zásilku.
 3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v ceně zboží zahrnuta cena obalu.
 4. V případech, kdy kupující odebere jednorázově zboží za více než 5.000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých) bez DPH, jde cena dopravy vč. případného doběrečného k tíži prodávajícího s tím, že je doprava zajištěna prodávajícím do následujícího pracovního dne po fakturaci. V případě zájmu o dopravu kurýrní službou v lokalitě, ve které tuto službu prodávající nabízí, jde cena dopravy k tíži prodávajícího v případě, že objednávka přesáhne 8.000,- Kč (slovy osm tisíc korun českých) bez DPH. Doprava je zajištěna do 4 hodin od objednání.
 5. Kupní ceny zboží uvádí prodávající na svých zveřejňovaných webových stránkách eshop.AKNIT.eu Prodávající je oprávněn k přiměřené úpravě – zvýšení kupní ceny zboží oproti cenám i v průběhu období od doručení objednávky do dne dodání zboží, a to zejména v případě, že v této době dojde ke změně kursu Kč vůči EURO či USD o více než 5% nebo ke změně nákupní ceny zboží ze strany firem zásobujících prodávajícího. Na žádost kupujícího je prodávající povinen doložit skutečnosti, které vedly k úpravě kupní ceny.
 6. Kupující je oprávněn při prodeji zboží dalším subjektům přijímat vlastní cenovou politiku a samostatně určovat ceny.


VII. Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví

 1. Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení:
  • a) platbu v hotovosti při nákupu zboží
  • b) platbu předem bankovním převodem na účet prodávajícího
  • c) platbu na dobírku při doručení zboží
  • d) platbu platební kartou na terminálu, pokud prodávající tímto terminálem disponuje
 2. Cena zboží je zpravidla hrazena na základě faktury vystavené prodávajícím. Právo fakturovat vniká splněním dodávky zboží, pokud není dohodnuto jinak. Prodávající je povinen vystavit fakturu bez zbytečného odkladu.
 3. Dobropisy prodávající vystavuje jen za níže uvedených podmínek:
  • a) jedná-li se o reklamaci, kdy z důvodů nemožnosti prodávajícího nelze zajistit a poskytnout stejné či adekvátní náhradní zboží
  • b) nesouhlasí-li dodané zboží s objednávkou
 4. Částka za dobropis je vyplacena převodním příkazem na bankovní účet kupujícího oproti žádosti o proplacení dobropisu a potvrzené kopii dobropisu. Prodávající je povinen jím vystavený dobropis takto uhradit do 30 kalendářních dní od jeho vystavení.
 5. Vlastnictví ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny. Zaplacením kupní ceny se rozumí připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
 6. Kupující – nepodnikající fyzická osoba - má v souladu § 53 odst. 7 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku a pokud se nejedná o zboží, které v okamžiku objednání neměl prodávající skladem. Rozhodne-li se takto kupující – nepodnikající fyzická osoba - využít tohoto práva, musí dopis s odstoupením od smlouvy včetně zboží doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je nutné vrátit úplné, nerozbalené, nepoužité, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém kupující zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, je oprávněn prodávající vrácenou kupní cenu snížit o odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 Občanského zákoníku). Prodávající je rovněž oprávněn vyfakturovat kupujícímu náklady vzniklé se zasláním a zpětným odebráním takového zboží.
 7. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 §53 Občanského zákoníku od smluv
  • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
  • f) spočívajících ve hře nebo loterii.
 8. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14 dní, je nutné zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s důvodem odstoupení od kupní smlouvy, s kopií nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
 9. Je-li se zbožím dodán dárek (zboží ve fakturované hodnotě do 5,- Kč), kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i tyto dárky.
 10. Při splnění všech uvedených podmínek vzniká kupujícímu tzv. „kredit“, který na jeho žádost bude odeslán na uvedený bankovní účet. Při neuvedení čísla účtu bude tato částka k dispozici pro další nákup.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) jsou závazné pro smluvní vztahy uzavírané firmou Karel Tinka ode dne jejich vyhlášení. Pro smluvní vztahy uzavřené před vyhlášením těchto VOP jsou závazné uplynutím jednoho měsíce od jejich vyhlášení.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo Všeobecné obchodní podmínky změnit při změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politiky společnosti. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí nejméně jeden měsíc předem a to zveřejněním na adrese http://eshop.AKNIT.eu
 3. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti.
 4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před podpisem rozhodčí smlouvy měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za nedílnou součást této rozhodčí smlouvy.
 5. Kupující vytvořením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace